Niemożliwe pytania – część 2

Wbrew nowym, współczesnym doktrynom chrześcijańskim (Rzymskim), oto, co mówi samo Boże Słowo:

 1. Prawo daje błogosławieństwo (gdy jesteśmy posłuszni) i przekleństwo (gdy jesteśmy nieposłuszni).
  5 Mojż. 11:26-27; Psa 112:1; Psa 119:1-2; Psa 128:1; Przyp. 8:32; Izaj. 56:2; Mat 5:6; Mat 5:10; Łuk 11:28; Jakub 1:25; 1 Piotr 3:14; Obj. 22:14
 2. Prawo podaje nam definicję grzechu.
  Jer 44:23; Eze 18:21; Dan 9:11; Rzym 3:20; Rzym 7:7; 1 Jan 3:4
 3. Prawo jest doskonałe.
  Psa 19:8; Jakub 1:25
 4. Prawo daje wolność.
  Psa 119:45; Jakub 1:25; Jakub 2:12
 5. Prawo jest drogą.
  2 Mojż. 18:20; 5 Mojż. 10:12; Jozue 22:5; 1 Król. 2:3; Psa 119:1; Przyp. 6:23; Izaj. 2:3; Malachiasz 2:8; Marek 12:14; Dz. Ap. 24:14
 6. Prawo jest prawdą.
  Psa 43:2-4; Psa 119:142; Malachiasz 2:6; Jan 8:31-32; Rzym. 2:20; Gal 5:7
 7. Prawo jest życiem.
  Job 33:30; Psa 36:10; Przyp. 6:23; Obj. 22:14
 8. Prawo jest światłem.
  Job 24:13; Job 29:3; Psa 36:10; Psa 43:3-5; Psa 119:105; Przyp. 6:23; Izaj. 2:5; Izaj. 8:20; Izaj. 51:4; 2 Kor. 6:14; 1 Jan 1:7
 9. Prawo to Jezus, Słowo uczynione ciałem.(DOSKONAŁE – DAJĄCE WOLNOŚĆ – DROGA – PRAWDA – ŻYCIE – ŚWIATŁO)
  Psa 27:1; Jan 1:1-14; Jan 14:5-11; 1 Jan 1:7
 10. Prawo jest także dla Pogan (narodów/obcych), którzy zostali wkorzenieni.
  2 Mojż. 12:19; 2 Mojż. 12:38; 2 Mojż. 12:49; 3 Mojż. 19:34; 3 Mojż. 24:22; 4 Mojż. 9:14; 4 Mojż. 15:15-16; 4 Mojż. 15:29; np. Rut; Izaj. 42:6; Izaj. 60:3; Jer 31:31-34; Ezech. 37; Mat 5:14; Dz. Ap. 13:47; Rzym. 11:16-27; Efez. 2:10-13; 1 Jan 1:7; 1 Jan 2:10
 11. Prawo to Boże instrukcje jak mamy kochać Boga, jak kochać innych i jak nie kochać samego siebie.
  2 Mojż. 20:6; 3 Mojż. 19:18; 5 Mojż. 5:10; 5 Mojż. 6:5; 5 Mojż. 7:10; 5 Mojż. 11:13; 5 Mojż. 11:22; 5 Mojż. 30:16; Neh 1:5; Daniel 9:4; Mat 10:39; mat 16:25; Mat 22:35-37; Jan 14:15; Jan 14:21; Rzym 13:9; 1 Jan 5: 2-3; 2 Jan 1:6

Pamiętaj:

CAŁE (nie tylko część) Pismo dane jest przez Boga.

CAŁE (nie tylko część) Pismo jest pomocne do nauki (doktryn).

CAŁE (nie tylko część) Pismo jest do dowodu i do rewizji.

CAŁE (nie tylko część) Pismo jest do WYCHOWYWANIA W SPRAWIEDLIWOŚCI.

2 Tym 3:16 Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu, do rewizji, do wychowania w sprawiedliwości,

2 Tym 3:17 aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.

A także…

Jan 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było od Boga i Bogiem było Słowo.

Malachiasz 3:6 Lecz jak Ja, WIEKUISTY, się nie zmienię,

dlatego też Słowo nie może się zmienić, no, chyba że Bóg się zmieni.

Przyp. 28:9 Kto odwraca swoje ucho, aby nie słuchać Nauki (Prawa) – tego nawet modlitwa jest wstrętną.

Nie możemy nawet powiedzieć, że Paweł nauczał przeciwko Bożemu prawu, chyba że chcemy być oskarżeni o czynienie “błędu bezprawia (nieprawości)” w interpretowaniu listów Pawła – 2 Piotr 3:14-17.

Więcej niemożliwych pytań.

 1. Mat 5:17-19 jasno i wyraźnie naucza, że żadne przykazanie nie przestanie obowiązywać dopóki nie przeminie Niebo i Ziemia, oraz nie wypełni się całe Prawo i Prorocy. Na dodatek, ci wierzący (uczniowie, słudzy), którzy będą uczyć innych, że przykazania już nie obowiązują (czyli uczą innych grzeszyć, gdyż grzech jest przestąpieniem Prawa), będą najmniejszymi w Królestwie Bożym. Za to ci, którzy będą przestrzegać i czynić całe Boże prawo i tak nauczać innych, by czynili to samo, będą wielkimi w Królestwie. Czego uczy cię Boże Słowo w tym fragmencie i czy można czuć się komfortowo ucząc, że niektóre przykazania przestały obowiązywać?
 2. Kiedy Jezus nakazał nam przestrzegać i czynić wszystko, czego uczy się z mównicy Mojżeszowej (Mat 23:1-3), co to oznacza dla ciebie i dlaczego? Czym była mównica Mojżeszowa i czego z niej uczono?
 3. Kiedy Paweł kilka razy podkreślił, że wierzy, przestrzega i naucza (Dz. Ap. 21:20-26; 24:13-14; 25:8) Bożego prawa (spisanego przez Mojżesza), oraz że w Chrystusie nie ma różnicy między Żydem a Grekiem (1 Kor 12:12-14; Gal 3:27-29; Kol 3:10-12), to jak możemy czuć się komfortowo w swoim sercu, wykorzystując listy Pawła do nauczania, że nie musimy przestrzegać Bożego prawa? Jak to możliwe, by w tym samym czasie Paweł uczył Bożego prawa (tego spisanego przez Mojżesza) i uczył przeciwko Bożemu prawu (spisanemu przez Mojżesza)? Czy te wszystkie przypadki, kiedy Paweł był oskarżany o niepraktykowanie i nienauczanie Prawa Mojżeszowego, nie byłyby prawdziwymi oskarżeniami, a nie fałszywymi, co wykazywał i dowodził Paweł? Kto ma rację w tych oskarżeniach, Paweł czy główny nurt chrześcijaństwa?
 4. Kiedy w Nowym Testamencie Pismo stwierdza, że mamy przestrzegać Boże przykazania, jako wyraz naszej miłości do Niego (1 Jan 5:3) w odpowiedzi na Jego łaskę i okazaną nam miłość (1 Jan 4:19), to jak możemy twierdzić, że to chodzi tylko o niektóre Boże przykazania? Czy przykazania spisane w 3 Mojżeszowej 11 lub 3 Mojżeszowej 23 nie są Bożymi przykazaniami?
 5. Jeśli Bóg jest Swoim Słowem i tak było od samego początku (Jan 1:1-2) a my na przykład twierdzimy, że 3 Mojż. 23 zmieniła się i już nie ma racji bytu, to jak możemy czuć się z tym komfortowo, gdy Bóg mówi, że On (Słowo) jest niezmienny (Malachiasz 3:6)?
 6. Jeśli CAŁE Pismo jest Prawdziwe i ma nas wychowywać w sprawiedliwości, i być standardem, według którego mamy dowodzić i nauczać (2 Tym 3:16-17), to czy możemy wciąż uczyć, że 3 Mojż. 23 nie jest już Prawdą i nie jest instrukcją ku sprawiedliwości?O co chodzi? Czy na przykład 3 Mojż. 23 JEST Prawdą, czy też BYŁA Prawdą? Jak byś na to odpowiedział? A jeśli jest tak, że BYŁA Prawdą a teraz NIE JEST, to dlaczego nagle 23 rozdział 3 Mojżeszowej znów stanie się Prawdą i będzie praktykowany, gdy Chrystus powróci (np. Zachariasz 14)? Dlaczego występuje przerwa około 2000 lat w obowiązywaniu tych przykazań?
 7. Jeśli odpowiedzią na któreś z pytań lub nawet na wszystkie te pytania jest to, że Chrześcijaństwo jest “nową grupą” lub “nowym narodem”, albo “nowym ciałem” i dlatego obowiązują go “nowe zasady”, które stoją w sprzeczności z prawem danym Izraelowi, to jak na to odpowiemy? Rzymian 11 uczy nas, że zostaliśmy wszczepieni w Izrael (w szlachetne drzewo oliwne, które jest ich drzewem), a zostaliśmy odłamani z dzikiego drzewa oliwnego (narody/Poganie). 2 rozdział Efezjan uczy tego samego w podobnym tonie, że kiedyś byliśmy Poganami (obcym narodem), a teraz, poprzez wiarę, zostaliśmy obywatelami wspólnoty Izraela. Liczne przykłady z Pisma unaoczniają nam, że Izrael zawsze pozwalał, by cudzoziemcy/obcy zostali wszczepieni i stali się tak samo Izraelem (Egipcjanie i inne ludy, które wyszły z Egiptu razem z Izraelem, Rut Moabitka i inni.) Jer 31:31-32 wyraźnie mówi, że Nowe Przymierze jest zawarte tylko z Domem Judy (Żydzi – 2 pokolenia) i z Domem Izraela (rozwiedzionymi 10 pokoleniami, rozproszonymi wśród narodów jako Poganie – Jer 3:8-10). Nie ma żadnej wzmianki o jakiejkolwiek nowej grupie, która byłaby częścią Nowego Przymierza, lecz tylko o 12 pokoleniach Izraelskich (całym Izraelu). Zatem pytanie brzmi tak: Jak Chrześcijaństwo może być rzekomo nową grupą (aby sprytnie uniknąć prawa danego Izraelowi) i być jednocześnie w tym samym czasie Izraelem? Jak w tym samym czasie możemy być częścią czegoś i jednocześnie nią nie być?

Typowe odpowiedzi do powyższych pytań często zawierają poniższe stwierdzenia:

 1. “Masz, przeczytaj sobie tę 400-stronicową książkę.” (znaczy – nie znam odpowiedzi, lecz będę udawał, że ktoś inny zna).
 2. “Spójrz tu na to, albo spójrz na to…” (namącę ci w głowie różnymi innymi problemami i wersetami, bym nie musiał odpowiadać na te niemożliwe pytania).

Trzeba sobie chyba zadać pytanie, dlaczego tak wyglądają typowe odpowiedzi (wykręty)…

Zadawaj sobie twarde pytania. Zadawaj je innym. Pytaj się Słowa. Próbuj swoją wiarę. Rzucaj sobie wyzwania. Wszystko sprawdzaj i wszystko testuj.

Niemożliwe pytania – część 1

 

Natknąłem się kiedyś na coś takiego. Przetłumaczyłem i oto one:

Niemożliwe pytania

Gdyby Bóg zadał ci następujące pytania, czy potrafiłbyś na nie odpowiedzieć?

 1. Czy doskonałe można uczynić lepszym?
 2. Czy możemy zostać uwolnienie od wolności?
 3. Czy Prawda może stać się Nieprawdą?
 4. Czy drogę sprawiedliwości można zmienić na inną drogę?
 5. Czy Drogi Boże mogą się zmienić w inną drogę?
 6. Czy wieczne, ciągłe i trwające na pokolenia może zmienić się na chwilowe i sporadyczne?
 7. Czy coś, co określa grzech może zostać unieważnione?
 8. Czy to, co jest światłem może zostać zamienione innym światłem?
 9. Czy to, co jest życiem może nim nie być?
 10. Jeśli Bóg jest Słowem, to czy Słowo (czyli też Bóg) może się zmienić?
 11. Czy coś, czym mamy się rozkoszować może się stać czymś, przeciwko czemu nauczamy?
 12. Czy chodząc tak jak Jezus chodził oznacza nie chodzić tak jak On?
 13. Jeśli Jezus jest Słowem, które stało się ciałem, to czy poszedł On na krzyż, aby obalić samego Siebie?
 14. Czy instrukcje, jak mamy kochać, mogą się stać bezwartościowymi instrukcjami następnego dnia?
 15. Czy to, o czym zostało powiedziane, że zostało stworzone dla nas, by nas błogosławiło, może już nas nie błogosławić?

Mógłbyś zadać pytanie: “Dlaczego ktoś miałby w ogóle zadawać takie pytania?”

Czy naprawdę wierzysz w nowe chrześcijańskie doktryny współczesnego kościoła?

 • ad 1 … ponieważ nowe, współczesne doktryny chrześcijańskie uczą, że doskonałe Boże prawo zostało uczynione lepszym w Nowym Przymierzu (Testamencie).
 • ad 2 … ponieważ nowe, współczesne doktryny chrześcijańskie uczą, że Boże prawo nas zniewalało, a Chrystus przyszedł, by nas uwolnić od Swojego Prawa.
 • ad 3 … ponieważ nowe, współczesne doktryny chrześcijańskie uczą, że niektóre rzeczy Bożego Słowa nie są już Prawdą (np. 3 Mojżeszowa 11 i 3 Mojżeszowa 23).
 • ad 4 … ponieważ nowe, współczesne doktryny chrześcijańskie uczą, że to co Pismo określa jako drogę i instrukcje do życia w sprawiedliwości, już więcej nie są instrukcjami do życia w sprawiedliwości.
 • ad 5 … ponieważ nowe, współczesne doktryny chrześcijańskie uczą, że Bóg zmienił Swoją Drogę na nową Drogę.
 • ad 6 … ponieważ nowe, współczesne doktryny chrześcijańskie unieważniają spisane przez Boga przykazania, o które jasno zostało powiedziane, że trwają na wieki. Wybrane przykazania stały się czymś, co było ważne i obowiązujące przed Chrystusem, nie mają zastosowania po Chrystusie (teraz) i znów nagle zaczną obowiązywać, gdy przyjdzie Chrystus (1000-letnie Królestwo).
 • ad 7 … ponieważ nowe, współczesne doktryny chrześcijańskie zmieniły definicję grzechu podaną przez Pismo i mówią, że to już nie jest grzechem.
 • ad 8 … ponieważ nowe, współczesne doktryny chrześcijańskie zamieniły to, co Pismo określa jako światło oświecające naszą drogę na coś, co więcej już nie jest światłem.
 • ad 9 … ponieważ nowe, współczesne doktryny chrześcijańskie uczą, że przykazania, o których zostało powiedziane, że zostały nam dane, dla naszego pożytku i dobra, zostały teraz nam zabrane i już nie są dla nas.
 • ad 10 … ponieważ nowe, współczesne doktryny chrześcijańskie zmieniły Boże Słowo, podczas gdy Bóg mówi o sobie, że to On jest Słowem.
 • ad 11 … ponieważ nowe, współczesne doktryny chrześcijańskie uczą przeciwko części Bożego Słowa, o którym to samo Boże Słowo uczy, że mamy się nim rozkoszować.
 • ad 12 … ponieważ nowe, współczesne doktryny chrześcijańskie uczą, że nie powinniśmy chodzić tak, jak chodził Jezus.
 • ad 13 … ponieważ nowe, współczesne doktryny chrześcijańskie uczą, że Chrystus (czyli żywe Słowo) unieważnił samego siebie na krzyżu (unieważnił Słowo).
 • ad 14 … ponieważ nowe, współczesne doktryny chrześcijańskie uczą, że przykazania, które zostały nam dane, by nam pokazywać jak kochać Boga i jak kochać innych, nagle tego nie robią.
 • ad 15 … ponieważ nowe, współczesne doktryny chrześcijańskie uczą, że bycie posłusznym pewnym, wybranym przykazaniom nagle zsyła na nas przekleństwo, zamiast być dla nas błogosławieństwem.

 

cdn…