Największe Kłamstwo

Największe kłamstwo – The Greatest Lie Ever Told
by Kimberly Rogers
tłumaczenie Bogusław Kluz

Drzewo jest rozłupane i leży w kawałkach. Każdy z tych kawałków ma swoją nazwę, która zwie się „denominacja”. Ludzie chodzą wokół tych odłamków i biadają „Jak mamy poskładać to Drzewo na nowo?” Nie wiedzą, że Bóg ma już plan dla Swojego kościoła/ekklesii. Pierwszym krokiem w kierunku jedności jest skupienie naszych oczu na jednej rzeczy, jaka istniała na początku, a jakiej teraz nie ma na świecie, lecz jaka znów będzie na końcu – Drzewie Życia.

Zaczęło się od Ducha Fałszywego Proroka, który wszedł do ekklesii/kościoła w pierwszych wiekach po wniebowstąpieniu Jaszua/Jezusa. Duch Fałszywego Proroka rósł w ekklesii/kościele, aż ludzie zaczęli wierzyć, że ten Duch Fałszywego Proroka jest prawdziwym duchem.

2 Tes 2:7 Tajemnica bezprawia już bowiem działa, tylko dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z drogi.

Szatan, Duch Fałszywego Proroka wykorzystywał głosicieli Ewangelii do nauczania ludzi największego kłamstwa, jakie kiedykolwiek zostało powiedziane. Było ono większe niż to, jakie powiedział Ewie w Ogrodzie. Nawet po tym pierwszym kłamstwie, istniała dla ludzi nadzieja na ponowne zjednoczenie się z Bogiem. Ale to drugie kłamstwo chce usunąć całą nadzieję na pełne odnowienie relacji z Bogiem, co jest celem Szatana.

1 Piotr 5:8 Stańcie się trzeźwi, czuwający; bo wasz przeciwnik ten oszczerczy, chodzi wokoło jak ryczący lew i szuka kogo pochłonąć.

Kaznodzieje z tym samym fałszywym duchem, co Żydzi, których napominał Jaszua/Jezus, zaczęli uczyć odstępstwa, praktycznie zaraz po odejściu Jaszua/Jezusa. Uczyli oni największego kłamstwa od ich ojca, diabła, jakie kiedykolwiek zostało powiedziane, i ludzie im uwierzyli.

Jan 8:44 Wy jesteście z [waszego] ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Dlaczego ludzie w to uwierzyli? I co było tym kłamstwem? – Ludzie uwierzyli kłamstwu, bo chcieli wierzyć „tajemnicy bezprawia, która już działała”.

2 Tes 2:10-11 … i całego podstępu niesprawiedliwości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. I dlatego Bóg wystawia ich na działanie oszustwa, po to, by uwierzyli kłamstwu.

Fałszywy Duch już działał, by odciągnąć Wierzących na bok. Bóg zezwolił na to, do czasu aż żniwo dojrzeje, kiedy to Fałszywy Duch nie będzie już tylko Duchem wewnątrz kościoła, ale przywdzieje fizyczną formę.

2 Tes 2:7 Tajemnica bezprawia już bowiem działa, tylko dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z drogi.

Obj 14:15 A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem do tego, który siedział na obłoku: Zapuść swój sierp i żnij, gdyż nadeszła dla ciebie pora, abyś żął, bo dojrzało żniwo ziemi.

Kiedy czas dojrzeje, kłamliwy Fałszywy Duch stanie się prawdziwie fizycznym człowiekiem, zwanym Antychrystem. Przez 2000 lat historii, duch Antychrysta był po prostu tym – duchem, jaki działał w umysłach Wierzących, by utrzymać wiarę w największe kłamstwo, jakie zostało kiedykolwiek powiedziane. Lecz pewnego dnia, ten Fałszywy Duch pojawi się jako człowiek.

2 Tes 2:9 Jego [Fałszywego Ducha w fizycznej postaci] przyjście jest według działania szatana w całej mocy, pośród znaków, fałszywych cudów.

Musimy zrozumieć naturę i ogrom Największego Kłamstwa. Ale co to jest to Największe Kłamstwo? To kłamstwo, które jest tak destrukcyjne, że jego skutki są nie do określenia. Tym kłamstwem jest to, że część Bożego Słowa jest martwa, nieżywa.

Większość Wierzących zaprzeczy, że w coś takiego wierzy, jednakże odrzuca fundament, na jakim opiera się Biblia. Wierzący przyjmują i akceptują część Bożego Słowa, lecz odrzucają pozostałe części, ponieważ nauczono ich, że część Bożego Słowa „umarła” na krzyżu.

Którą część Biblii Wierzący chrześcijanie odrzucali przez prawie 2000 lat? Torę lub jak się ją powszechnie zwie Prawo, Zakon, która została zaznaczona do umarcia. Tora to pierwsze pięć ksiąg Biblii. To jedyna część Biblii, jaką odrzucają Chrześcijanie. Pozostałe Pisma i Prorocy są akceptowane. Akceptowani przez chrześcijan są zwłaszcza Prorocy, ze względu na ich proroctwa końca czasów. Chrześcijanie nie wiedzą, że Tora jest bogatsza w proroctwa, niż jakakolwiek inna księga w Biblii. Zatem to Tora, pierwsze pięć ksiąg Biblii, jest postrzegana przez chrześcijan jako zakurzony, przestarzały i nieistotny zestaw ciężkich i uciążliwych praw, które zostały przybite do krzyża i unieważnione przez Jaszua/Jezusa.

Ateiści wierzą, że Bóg jest martwy, lecz sami Boży ludzie wierzą, że część Jego Słowa jest martwa. Te dwa poglądy mają taki sam efekt — zabijają Boga. Bóg jest uśmiercany wiarą, że Jego Słowo jest martwe, dlatego że Bóg JEST Swoim Słowem. Ci sami Wierzący nie zastanawiają się nad tajemnicą, która przed nimi leży, by zastanowić się głębiej nad tym, co miał na myśli Jan w pierwszych wersetach swojej ewangelii.

Boże Słowo istniało już przed założeniem świata. A jakie Słowo istniało przed założeniem świata? Jaszua/Jezus.

Jan 1:1-3 Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i bez Niego nie stało się nic, co istnieje.

Jaszua/Jezus jest tym Słowem, o którym mówił Jan, a tym Słowem jest Tora. W czasach, gdy pisał Jan, powszechnym określeniem stosowanym przez Żydów na Torę było „Słowo”. Jan, pisząc ten fragment, w szczególności odnosił się do Tory.

Jaszua/Jezus jest tym samym Słowem/Torą, które stało w Ogrodzie. On JEST Torą, a Tora JEST Drzewem Życia, które stało w Ogrodzie Eden.

Przypowieści 3:1 Synu mój! Nie zapominaj mojej nauki [Tory], a twoje serce niech przestrzega moich przykazań [Tory].

Przypowieści 3:18 [Tora] Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych.

Tora była w Ogrodzie Eden, gdzie Adam i Ewa spożywali z jej owoców. Dopiero gdy zgrzeszyli, nie mogli już więcej spożywać z Drzewa. Zostali usunięci z Ogrodu, by została zachowana jedność Drzewa Życia, do chwili aż pojawią się środki powrotu do przywileju spożywania z Drzewa, które zapewni Bóg. Tymi środkami, które zapewnił Bóg, była poświęcona „Krew Baranka”.

Tego nie da się bardziej podkreślić: Drzewem Życia, jakim jest Tora, był Jaszua/Jezus. Ci trzej są jedną i tą samą osobą. I wszystkie trzy żyją — i mają się dobrze. Jaszua/Jezus był tam w Ogrodzie z Adamem i Ewą. Spacerował z nimi i rozmawiał z nimi. Kiedykolwiek mamy spotkanie z Bogiem twarzą w twarz, to spotkanie to odbywa się z Jaszua/Jezusem.

Bóg, Jaszua/Jezus potrzebował sposobu, by przywrócić Swego Syna oraz Drzewo Życia/Torę na ziemi. To z tego powodu Bóg utworzył Przymierze z Abrahamem. Jednak potomkowie Abrahama złamali to Przymierze. I z tego właśnie powodu Bóg dał „nowe” Przymierze.

Heb 8:13 Przez to, że mówi Nowe, pierwsze uczynił Starym; zaś co jest czynione starym i się starzeje, blisko jest zniknięcia.

Chrześcijanie interpretują ten fragment Pisma jako mówiący, że Stare Przymierze zostało usunięte. Jednak Bóg tak naprawdę mówi, że to stare podejście do Przymierza zaniknęło. Teraz, Przymierze nie jest wypełniane naszymi własnymi wysiłkami. Mamy Żyjącego Świętego Ducha Bożego zamieszkującego w nas, po to, by nasze posłuszeństwo Przymierzu, Torze, stało się rzeczywistością.

Jer 31:33 Natomiast to będzie Przymierze, jakie zawrę z Domem Izraela po dniach owych – głosi Jahwe: Złożę Prawo moje w ich wnętrzu i wypiszę je w ich sercu! I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem!

Heb 8:10 Takie oto będzie Przymierze, które zawrę z domem Izraela: Po owych dniach – powiada Pan – wyryję moje Prawa w ich myślach i napiszę je na ich sercach, będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

Jaszua/Jezus jest Torą, jest Drzewem Życia, które było w Ogrodzie. Jaszua/Jezus i Tora oraz Drzewo Życia są dla siebie synonimami. Tych trzech nie można oddzielić od siebie. Te trzy rzeczy są podstawą obiecanego Przymierza, które Bóg dał Abrahamowi. Przymierze, które tak naprawdę jest jedno, przychodziło do ludzi na ziemi stopniowo, po tym jak Adam z Ewą usunęli się z niego, poprzez swoje nieposłuszeństwo.

Jaki był skutek nieposłuszeństwa Adama i Ewy? Bóg powiedział im, że mogą jeść z dowolnego drzewa w Ogrodzie, jednak nie wolno im było jeść owocu z „Drzewa Poznania Dobra i Zła”.

Spójrzmy na „Dobro i Zło”. Szatan powiedział Ewie, że poprzez ten zakaz Bóg nie chciał, by człowiek stał się jak Bóg — boski i znający wszystko.

1 Mojż 3:4-5 Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

Cechą „Drzewa Poznania Dobra i Zła” było to, że mieszało w sobie dobro i zło razem; mieszało prawdę z kłamstwami. Było to podstępem Szatana, by wprowadzić zamieszanie na temat „dobra”.

Szatan powoduje, że odrobina prawdy zostaje zmieszana z kłamstwami. Ludzie widzą te kawałki prawdy i wyciągają wniosek, że wszystko w tej mieszaninie też musi być prawdą. „Drzewo Poznania Dobra i Zła” jest główną bronią Szatana przeciwko Bogu w wojnie, która wciąż trwa pomiędzy Szatanem a Bogiem.

Powodem, dla którego to tak dobrze działa, jest to, że z powodu upadku Adama i Ewy ludzkie umysły są z natury zwodnicze. Umysły wszystkich ludzi stały się mieszaniną „dobrego i złego”. Boży umysł i Jego Słowa są czystą prawdą, a nie mieszaniną prawdy. Ta mieszanina w nas sprawia, że zachmurza się nasza zdolność do prawidłowego rozróżniania Bożej prawdy.

W żadnym Bożym Słowie nie ma mieszaniny dobrego i złego. W Bożym Słowie jest tylko prawda. Nie istnieje żadne zło w Bożym Słowie. To dotyczy też Tory. Nie ma żadnej nadziei na zbawienie, jeśli to nie jest prawdą, gdyż musimy się opierać na Bożym Słowie, które bezpiecznie nas prowadzi do naszego życia wiecznego.

Pierwszym etapem ponownego połączenia Boga z ludzkością była Jego obietnica dana Abrahamowi, mówiąca że potomek Abrahama przyniesie na ziemię żywą Torę/Jaszua/ Jezusa/Drzewo Życia, która została utracona w Ogrodzie Eden. Ten pierwszy stopień odkupienia stał się znany jako „Przymierze”.

1 Mojż 9:9 Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie.

To był to, co rozpoczęło odnawianie Drzewa Życia z powrotem do jego miejsca na ziemi. Znakiem tego pierwszego etapu było obrzezanie ciała.

Kolejnym krokiem było przedstawienie zawartości i koncepcji Tory/Drzewa Życia pod Górą Synaj. Tora została przekazana tłumowi ludu, składającego się z Hebrajczyków i Pogan, którzy stali się znani grupowo jako Dzieci Izraela. To dotyczyło tych, którzy stali pod Górą Synaj, oraz tych, którzy pojawią się po nich, aż do samego końca czasów.

5 Mojż 29:13-14 Ale nie tylko z wami samymi zawieram dziś to przymierze i tę zaprzysiężoną umowę, lecz z każdym, który tu dzisiaj z wami stoi przed obliczem Jahwe, waszego Boga, oraz z tym, którego tu dzisiaj z wami nie ma.

Paweł, którego słowa zostały powykręcane kłamstwami, rozumiał to, gdyż napisał:

1 Kor 10:2 I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu.

I wszyscy jedli to samo duchowe mięso:

1 Kor 10:4 i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus.

Nawoływanie Pawła skierowane do Wierzących z od-„Nowe”-ionego Przymierza było takie, by patrzyli na siebie jako bezpośrednich potomków tego pokolenia, które stało pod Górą Synaj. On wiedział, że dawcą Tory na Górze Synaj był Ten sam, który mieszkał w ludzkim ciele, i że wiara w w Niego daje nam ten sam status, jak tym pod Górą Synaj, gdzie wielu z nich nie było fizycznym nasieniem Abrahama. Lecz stali się oni potomkami Abrahama, ponieważ stanęli z Hebrajczykami pod Górą Synaj i zostali nazwani Dziećmi Izraela.

Gal 3:29 Zaś jeśli wyście Chrystusa, zatem jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy.

Trzecim etapem procesu Przymierza było to, że Jaszua/Jezus żył wśród nas jako Tora/Drzewo Życia.

Jan 1:14 A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.

Czwartym i ostatnim etapem przywracania Drzewa Życia/Tory wszystkim mieszkańcom ziemi, jest nadejście mesjańskiego panowania Jaszua/Jezusa.

Iza 2:2-3 Stanie się w czasach późniejszych, że góra Domu Jahwe stać będzie utwierdzona na szczycie najwyższym i wyniesiona nad wzgórza. Popłyną do niej wszystkie narody, wiele ludów zdążać będzie i mówić: Pójdźmy i wstąpmy na górę Jahwe, do Domu Boga Jakuba, by On nas dróg swoich nauczył, byśmy Jego ścieżkami chodzili! Z Syjonu bowiem wyjdzie Prawo i Słowo Jahwe – z Jeruzalem.

Obj 22:1-2 I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. A pośrodku rynku miasta, po obu stronach rzeki, [było] drzewo życia przynoszące owoc dwunastu rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc. A liście drzewa [służą] do uzdrawiania narodów.

Kiedy tylko Drzewo Życia/Tora/Jaszua/Jezus zostanie całkowicie przywrócone na ziemi, to już nigdy nie zostanie pogwałcone, ani usunięte. Wielki zwodziciel, Szatan, zostanie na zawsze usunięty, a ludzie na ziemi znowu będą nauczani Tory.

W tym czasie Boże Królestwo będzie wypełnione Jego ludem, którzy gdy żyli na świecie, chodzili Jego Drogami i Jego Ścieżką, i którzy nie odrzucili Jego Drzewa Życia/Tory/Jaszua/Jezusa. To będą ci ludzie, którzy rozkoszowali się Torą (Psalm 1:2) i którzy nie traktowali Tory jako uciążliwej (1 Jana 5:3).

Każda religia lub styl życia, który nie ma Tory jako podstawy, jest religią lub stylem życia, który miesza dobro i zło, ponieważ ma udział w Drzewie Poznania Dobra i Zła. Dlatego taka religia pochodzi od Szatana. Za każdym razem, gdy Wierzący odrzuca Torę jako oświecające światło swojego życia, popełnia ten sam grzech, co Adam z Ewą. Zatem pierworodnym grzechem było mieszanie Bożej prawdy z kłamstwami Szatana.

Tradycyjne chrześcijaństwo wymieszało pogańskie rytuały i symbole Szatana z Bożymi, zaczynając praktycznie już po wniebowstąpieniu Jaszua/Jezusa. Faktem jest także, że tradycyjne chrześcijaństwo wyrzuciło wiele Bożych rytuałów i dni świątecznych na rzecz pogańskich świat Szatana oraz usunęło znaki jedynego Przymierza, jakie dał Bóg. To Przymierze rozpoczęło się w 1 Mojżeszowej i zakończy się w pełni w Objawieniu. Nie ma dwóch Przymierzy, jest jedno, budowane stopniowo.

Jakie to są drogi Szatana, które zostały przyjęte przez tradycyjne chrześcijaństwo? Trzy najbardziej powszechne, to są nauczania o tym, że niedziela jest teraz Sabatem, Boże Narodzenie oraz Wielkanoc.

A jakie znaki przymierza zostały usunięte? Prawdziwy Sabat, jakim jest siódmy dzień, od zachodu słońca do zachodu słońca; Boże Święta (Pascha, Przaśny Chleb, Pierwociny, Szawuot, czyli Pięćdziesiątnica, Święto Trąbienia, Jom Kipur oraz Sukkot, czyli Święto Namiotów); oraz prawa żywieniowe.

Nasze czczenie Boga ma się odbywać w duchu prawdy. Wskazówki do tego typu uwielbienia znajdują się tylko w Torze. Każdy inny rodzaj uwielbienia — który wnosi pułapki i symbole inne niż te, jakie zostały wyszczególnione w Torze — jest obrzydzeniem dla Boga.

Musimy się upamiętać ze swojego zwiedzenia i przestać wierzyć kłamstwu, że pewne fragmenty Bożego Słowa są martwe, wtedy będzie On mógł objawić nam prawdę CAŁEGO Pisma, włączając w to Torę. Tora jest dla nas instrukcją na temat stylu życia, jakiego oczekuje od nas Bóg, byśmy prowadzili, gdyż tylko w taki sposób Boże światło świeci poza granice, na cały świat. Gdzie jest ciemność, tam nie ma światłości.

pobierz i czytaj jako plik pdf – Największe kłamstwo