Paweł nigdy nie powiedział, że Prawo zostało zniesione

Paweł nigdy nie powiedział, że Prawo zostało zniesione!

Zobaczcie sami…

Poniżej przedstawię wersety, z których widać, że Paweł nigdy nie powiedział, iż mamy być nieposłuszni Prawu Jahwe i go nie przestrzegać. Zachęcam
do przeczytania całości, nie przeskakiwania po fragmentach, i dopiero gdy przeczytasz, wyrób sobie zdanie.

Paweł sam wierzył w przestrzeganie Prawa:
Dz. Ap. 24:14 (BWP) Lecz jedno sam chcę wyznać przed tobą: Wierząc we wszystko, co zostało napisane w Prawie i u Proroków, służę Bogu moich ojców zgodnie z zasadami tej drogi życia, którą oni nazywają sektą.

Dz. Ap. 25:8 (BWP) A Paweł bronił się, mówiąc: Nie dopuściłem się niczego ani przeciwko Prawu żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko cesarzowi.

Dz. Ap. 18:21 (NBG) Pożegnał się z nimi i powiedział: Nadchodzące święto muszę niewątpliwie obchodzić w Jerozolimie; niemniej znowu do was wrócę, jeśli Bóg sobie tego zażyczy. Więc został wyprowadzony do Efezu.

Rzym 7:25 (BWP) Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! Tak więc ja sam służę w duchu Prawu Bożemu, ciałem zaś podlegam prawu grzechu.

Paweł powiedział uczniom, by nie pozwalali nikomu osądzać ich za przestrzeganie Prawa:
Kol 2:16 (BWP) Nie pozwalajcie więc, by ludzie wyrokowali o tym, co jecie i pijecie lub jakie zachowujecie święta, czy przestrzegacie nowiu albo szabatu.

Paweł mówi, że ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte, wykonują Prawo, i ci będą usprawiedliwieni, a ci, co go łamią, będą osądzeni:
Rzym 2:12-13 (BWP) Wszyscy ci, którzy bez Prawa grzeszyli, bez Prawa również zginą, ci zaś, którzy pod Prawem grzeszyli, przez Prawo będą sądzeni. Nie ci bowiem są sprawiedliwi u Boga, którzy przysłuchują się Prawu, lecz ci, którzy je wypełniają, ci będą usprawiedliwieni.

Użyte tu określenie „bez Prawa” to nr Stronga #460, oznaczające „nie podlegający Prawu(Żydowskiemu/Mojżeszowemu) – patrz leksykon –
http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/anomos-2.html

Paweł mówi, że znamy Jego wolę i wiemy, co jest lepsze – jeśli opieramy się na Prawie:
Rzym 2:17-20 (BWP) Tymczasem ty, który się nazywasz Żydem, polegasz całkowicie na Prawie, chlubisz się Bogiem, znasz Jego wolę i pouczony Prawem wiesz, co lepsze, jesteś przekonany, że potrafisz być przewodnikiem ślepych, światłem dla tych, którzy pozostają w ciemności, wychowawcą nie mających pełnego rozeznania, nauczycielem nieukształconych, bo Prawo uważasz za wyraz wszelkiej wiedzy i prawdy…

Paweł powiedział, że jeśli łamiemy Prawo, znieważamy Boga i bluźnimy Jego imieniu.
Rzym 2:21-24 (BWP) Otóż ty, który pouczasz innych, czemu siebie samego nie uczysz? Ty, który głosisz, że nie wolno kraść, dlaczego sam dopuszczasz się kradzieży? Ty, który mówisz, że nie wolno cudzołożyć, dlaczego sam cudzołożysz? Ty, który mówisz, że czujesz odrazę do bożków pogańskich, czemu sam dopuszczasz się świętokradztwa? Ty, który chlubisz się Prawem, przez sprzeniewierzanie się Prawu znieważasz Boga. Jest bowiem napisane: To z waszej winy poganie bluźnią imieniu Bożemu.

Paweł dwa razy podkreśla, że dzięki Prawu dowiadujemy się, czym jest grzech. Potwierdza to także wypowiedź Jana w 1 Jana 3:4, gdzie grzech jest przestępowaniem Prawa:
Rzym 3:20 (BWP) gdyż nikt w oczach Jego nie będzie usprawiedliwiony wskutek uczynków prawa. Dzięki Prawu bowiem poznaje się jedynie grzech.

Rzym 7:7 (BWP) Cóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzeszne? Ależ nigdy! Lecz gdyby nie Prawo, w ogóle nie poznałbym grzechu. Nie wiedziałbym, co to jest pożądliwość, gdyby Prawo nie powiedziało: Nie pożądaj!

A tutaj kluczowy werset dowodzący, że Paweł wierzył, iż przez wiarę nie unieważniamy Prawa, lecz go utwierdzamy:
Rzym 3:31 (BW) Czy więc Prawo unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, Prawo utwierdzamy.

I jeszcze jeden werset potwierdzający, że Paweł nie wierzył, iż kiedy znajdujemy się pod łaską, to wolno nam dalej grzeszyć (łamać Prawo):
Rzym 6:15 (NBG) Cóż więc? Możemy zgrzeszyć, bo nie jesteśmy pod Prawem, ale pod łaską? Nie może być!

Paweł porównuje Prawo i przykazania i mówi, jakie są:
Rzym 7:12 (NBG) Tak, że Prawo jest święte i przykazanie jest święte oraz sprawiedliwe i dobre.

Kolejna, niepopularna wypowiedź Pawła. Wielu lubi myśleć, że Prawo jest cielesne:
Rzym 7:14 (NBG) Bo wiemy, że Prawo jest duchowe, zaś ja jestem wewnętrznie cielesny, sprzedany na skutek grzechu.

Paweł rozkoszuje się Prawem Jahwe:
Rzym 7:22 (BWP) Mój wewnętrzny człowiek bowiem znajduje upodobanie w Prawie Bożym.

Teraz zajmiemy się określeniem ‘bezprawie’, którego używa Paweł. Słowo ‘bezprawie’, jako tłumaczenie greckiego słowa anomia, ma następujące znaczenie:
numer Stronga #458
nieprawość, przestępować zakon (Prawo), przestępstwo zakonu (Prawa)
bezprawie, zaprzeczenie Prawa, występek, nieprawość.
http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/anomia.html
Słowniki podają, że wywodzi się od słowa nr #459 anomos, oznaczającego: pozbawiony Prawa (Mojżeszowego).

Oto jak używa to Jan:
1 Jan 3:4 (BWP) Każdy zaś, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem.

W poniższych wersetach Paweł wyjaśnia, że sprawiedliwość to przeciwieństwo bezprawia (przestępowania Prawa). Dlatego ten, kto przestrzega Prawa, musi chodzić w sprawiedliwości:
Rzym 6:19 (BWP) Ze względu na waszą przyrodzoną słabość będę mówił czysto po ludzku: jak ongiś wydawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, która prowadziła do dalszego znieprawienia, tak teraz wydajecie wasze członki na służbę sprawiedliwości, która zapewni wam uświęcenie.

2 Kor 6:14 (BWP) Nie sprzęgajcie się z niewierzącymi do jednego jarzma. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością?

A tutaj Paweł przyrównuje nieprawość do grzechu:
Rzym 4:7 (BWP) Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte.

Inny przykład zastosowania tego słowa w NT:
Heb 1:9 (BWP) Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość i dlatego Bóg – właśnie Twój Bóg – bardziej niż twoich przyjaciół Ciebie namaścił olejkiem sprawiedliwości.

Jest to interesujące, gdyż ten fragment cytuje ST:
Psa 45:7-8 (BWP) Twój tron, o Boże, będzie trwał na wieki, a berło Twojego królowania jest berłem prawości. Ty kochasz prawdę, a nieprawości nienawidzisz, dlatego Bóg, Twój Bóg, pomazał Cię olejkiem wesela i postawił ponad wszystkimi braćmi Twymi.

Czyli ST także używa określenia ‘nieprawość’. Na dodatek, na tym przykładzie widać, jak prawość jest przeciwstawna nieprawości, dokładnie tak samo, jak uczy Paweł.

Następne wersety pokażą nam, jak Paweł uczy nas, że posłuszeństwo Jahwe (Jego Prawu) daje nam sprawiedliwość:
Rzym 6:16 (BWP) Czy nie wiecie, że czemu służycie z uległością, tego też stajecie się niewolnikami: Czy to grzechu, który wiedzie ku śmierci czy też posłuszeństwa Bogu, które zapewnia sprawiedliwość?

Rzym 10:5 (BWP) Już bowiem sam Mojżesz powiedział, że jeśli ktoś wypełnia sprawiedliwość Prawa, w sprawiedliwości owej będzie miał życie.

Kolejne wersety mówią nam, że mamy chodzić w sprawiedliwości:
Efez 5:8-11 (BWP) Kiedyś trwaliście w ciemności, lecz teraz, dzięki waszemu zjednoczeniu z Panem, znajdujecie się w światłości i dlatego musicie postępować jak synowie światłości. Owocem światłości jest bowiem wszelka prawość, sprawiedliwość i prawda. Starajcie się też zawsze o to, co miłe Panu, i nie miejcie nic wspólnego z tymi, którzy dopuszczają się uczynków ciemności. Starajcie się raczej odwieść ich od złego.

Efez 6:14 (BWP) Przygotujcie się więc do walki! Przepaszcie swe biodra prawdą, przyodziejcie się w pancerz sprawiedliwości.

Filipian 1:9-11 (BWP) Modlę się zaś o to, aby miłość wasza była coraz większa, żeby jej towarzyszyła prawdziwa mądrość i zrozumienie; byście mogli dostrzegać to, co lepsze; abyście byli czyści i bez zarzutu w dzień przyjścia Chrystusa; byście obfitowali w uczynki sprawiedliwości nabytej przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.

2 Tym 2:22-23 (BWP) Nie poddawaj się młodzieńczym zachciankom, natomiast – wraz z tymi, którzy czystym sercem zwracają się do Pana – zabiegaj usilnie o sprawiedliwość, wiarę, miłość i pokój. Unikaj głupich i niedorzecznych dyskusji, pamiętając, że zazwyczaj prowadzą one do kłótni.

Tutaj mamy kolejny dowód Pawła mówiący, że CAŁE PISMO (czyli, gdy to pisał, to miał na myśli tylko Stary Testament, Torę, gdyż innej Biblii nie mieli) jest natchnione i pożyteczne do wychowywania:
2 Tym 3:16-17 (BW) Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

Przeczytawszy te wersety, trudno chyba komuś będzie wciąż twierdzić, że Paweł pisał, mówił, uczył i głosił o zniesieniu Prawa. Z całą pewnością utwierdzał Prawo i sam żył zgodnie z Prawem i Przykazaniami Jahwe. Uczył, że łamanie tych przykazań to nieprawość, bezprawie, niesprawiedliwość, a przede wszystkim GRZECH. Czyli możemy wysnuć taki wniosek, że ilekroć mówił o grzechu, to miał na myśli nieposłuszeństwo przykazaniom wynikającym z Prawa.

Paweł, pierwsi uczniowie, apostołowie spodziewali się od uczniów Jaszua posłuszeństwa Prawu, by już więcej nie grzeszyli – gdyż nieposłuszeństwo Prawu jest grzechem (1 Jan 3:4). Przecież co Sabat spotykali się w synagogach, gdzie czytany był Mojżesz, i to samo polecali nawracającym się poganom (Dz. Ap. 15:21).

I tak, na sam koniec:
Rzym 8:6-7 (BW) Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem Prawu Bożemu, bo też nie może.

Oznaczenia:
BWP – Biblia Warszawsko-praska
BW – Biblia Warszawska
NBG – Nowa Biblia Gdańska

Pobierz jako plik pdf – Paweł nigdy nie powiedział, że Prawo zostało zniesione