Co nowego wprowadza Nowe Przymierze?

Często, w uprzejmych słowach, ludzie przypominają nam, że jesteśmy w Nowym Przymierzu. W umysłach wielu ludzi jest to dowód na nowe prawo, zatem sprawa zamknięta.

Ponieważ w tym, co zwie się Nowym Testamentem, nie ma żadnego nowego przykazania, którego by nie było w Starym Testamencie, rzekomy cel ‘nowego prawa’ zawierającego tylko ‘stare przykazania’ jest co najmniej dziwny. Pominąwszy to, interesujące jest, że gdy prorocy pisali o Nowym Przymierzu, to nie pisali, że będzie ono zawierało nowe prawo, lecz to samo prawo, które spisał Mojżesz, a które zwane jest po hebrajsku Torą. A prorocy w rzeczywistości nauczali czegoś takiego: Nowe przymierze – to samo prawo. Mamy więc wybór. Albo wierzymy w to, co prorocy mówią w Biblii, albo wierzymy popularnym doktrynom chrześcijańskim?

Zanim zbadamy ten temat i przyjrzymy mu się bliżej, byłoby dobrze zdefiniować najpierw, co oznacza słowo ‘przymierze’.

Czym jest przymierze?

Hebrajskie słowo na przymierze to ‘werit‘, a lingwistyczne badanie tego hebrajskiego słowa pomocne jest do jego pełnego zrozumienia. Słowo to ma swój korzeń w słowie ‘ber‘, oznaczające ziarno. Ziarnami karmiono zwierzęta, by utuczyć je na rzeź. Dwa inne słowa związane z ‘werit‘ mają też korzeń w ‘ber‘ i mogą nam pomóc w zrozumieniu ‘werit‘. Słowo ‘barij‘ oznacza tłuszcz, a ‘barut‘ oznacza mięso. Zauważcie wspólną cechę słów ‘ber, barij i barut‘ – wszystkie mają coś wspólnego z zarzynaniem zwierząt. Literalnie słowo ‘werit‘ to zwierzę, jakie jest zabijane na ceremonię przymierza.

Określenie ‘zawrzeć przymierze‘ znajduje się w Biblii 13 razy. W hebrajskim tekście to ‘karut werit‘. Słowo ‘karut‘ literalnie oznacza ‘ciąć‘.

Gdy zawierane jest przymierze, utuczone zwierzę rozcinane jest na kawałki i kładzione na ziemi. Następnie każda ze stron przymierza przechodzi między kawałkami, co oznacza, że jeżeli któraś ze stron nie wypełni umowy, to druga strona ma prawo uczynić z tą pierwszą to samo, co zrobili ze zwierzęciem. Więcej na ten temat znajdziecie w nauczaniu pt. „The Threshold Covenant”. W skrócie, przymierze to umowa pomiędzy dwoma stronami. Może to być po prostu obietnica lub przysięga jednej, lub wielu stron. Może zawierać konsekwencje bądź nagrody oparte na tych obietnicach.

Niektóre z ważniejszych przymierzy z Biblii

Przymierze z Adamem. (1 Mojżeszowa 2-3)

Jest to pierwsze przymierze, jakie Jahwe zawarł z człowiekiem. Adam miał wypełniać warunki przymierza po to, by nie ponosić konsekwencji złamania go. Można go znaleźć w pierwszych rozdziałach 1 Mojżeszowej, gdzie Bóg wymienia Adamowi warunkowe obietnice.

1 Mojżeszowa nie nazywa tego przymierzem, jednak całe kryterium przymierza występuje tam. Jednakże Ozeasz nazywa to później przymierzem.

Ozeasz 6:7
Ale oni jako Adam przestąpili przymierze, tam wykroczyli przeciwko mnie.

Sednem tego przymierza jest Boże przykazanie dla Adama, by nie jadł z ‘drzewa poznania dobra i zła’ (1 Mojż. 2:16-17). Przykazanie to zawiera Bożą obietnicę, ale też i karę, gdy Adam nie będzie posłuszny. Bóg obiecuje Adamowi życie i błogosławieństwo, lecz ta obietnica uwarunkowana jest Adamowym posłuszeństwem Bożemu przykazaniu niejedzenia owocu z drzewa poznania dobra i zła. Karą dla Adama za nieposłuszeństwo będzie cielesna i duchowa śmierć, jak również przekleństwo ziemi, by Adam musiał ciężej pracować na plony. Jedną z konsekwencji grzechu Adama było to, że do swojej śmierci będzie się musiał trudzić (1 Mojż 4:17-19). Paweł określa to mianem Prawa Grzechu i Śmierci (by dowiedzieć się więcej, obejrzyjcie serię pt. Paradoks Pawła).

Prawną konsekwencją złamania Tory jest śmierć. Grzech Adama złamał to przymierze z Bogiem i pozostawił człowieka w upadłym stanie, jednakże wkrótce Bóg zawarł drugie przymierze odkupienia z Adamem i Ewą (1 Mojż 3:1424). 1 Mojżeszowa nie nazywa tego dokładnie przymierzem, jednak Bóg daje tu ludziom znaczącą obietnicę. Jest to pierwsza obietnica odkupienia i pierwsza obietnica przyjścia Chrystusa (1 Mojż 3:15). Zaledwie trzy rozdziały tej niesamowitej księgi, a Jahwe już daje nam nadzieję na Odkupiciela. Obietnica naszego Stwórcy mówi, że potomek węża ukąsi piętę potomka Ewy, a potomek Ewy zdepcze głowę potomka węża; jest to przepowiednia tego, że Przeciwnik zrani Mesjasza na krzyżu, ale to Mesjasz zatryumfuje nad Przeciwnikiem na tym samym krzyżu.

Przymierze z Noem (1 Mojż. 9)

1 Mojż 9:11
I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię.

To przymierze jest wyjątkowe w tym, że jest to obietnica dla świata, bezwarunkowa. Jahwe po prostu wspomina, że już nigdy nie użyje wody do zniszczenia Ziemi. Gdy Ziemia będzie zniszczona, zanim utworzy nową, to użyje Swego ognia, by ją i niebo stopić.

2 Piotr 3:10
A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną.

Przymierze z Abrahamem (1 Mojż. 15)

Abrahamowi dano kilka obietnic w tym przymierzu:

 • obietnicę ziemi

 • obietnicę potomków

 • i obietnicę błogosławieństwa i odkupienia

Znakiem tego przymierza jest obrzezanie, na zawsze.

1 Mojż 17:7, 11
I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. Obrzeżecie mianowicie ciało napletka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami.

Nasz Mesjasz powiedział, że ci, którzy są dziećmi Abrahama (czyli częścią Jego przymierza), powinni wykonywać uczynki Abrahama.

Jan 8:39
Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. A Jaszua im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama.

Uczynki Abrahama to nie tylko obrzezanie, lecz w rzeczywistości cała Tora.

1 Mojż 26:5
Dlatego że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich (po hebrajsku mowa tam o Torze).

Chociaż Tora została dana na Synaju, została dana, by zostać spisaną. Przed Mojżeszem Tora przekazywana była ustnie. Oczywiście ustny system nie był trwałym systemem, będąc spisana, miała służyć nam lepiej. Chodzi o to, że Boże Słowo, które zawiera Torę, jest niezmienne od samego początku. Na przykład, to stąd Kain i Abel wiedzieli, kiedy i jakie składać ofiary.

1 Mojż 4:3-5
Po niejakim czasie Kain złożył Jahwe ofiarę z plonów rolnych; Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Jahwe wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze.

Kolejny przykład widać u Noego, który wiedział, jakie zwierzęta są czyste i nieczyste.

1 Mojż 7:2
Ze wszystkich zwierząt czystych weź z sobą po siedem, samca i samicę, a ze zwierząt nieczystych po parze, samca i samicę.

Chociaż instrukcje w sprawie czystości i nieczystości po raz pierwszy pojawiają się w Biblii w Torze, oczywiście istniały one dużo wcześniej, jak zresztą każde przykazanie Boga.

Przymierze z Mojżeszem (2 Mojż. 14:1-8)

Znakiem tego przymierza jest Sabat, na wieki.

2 Mojż. 31:16
Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne.

Oczywiście nie znaczy to, że Sabat jest tu czymś nowym. Mieliśmy traktować Sabat jako święty od samego początku, kiedy sam Jahwe zapoczątkował odpoczynek w siódmym dniu.

Izrael wszedł w to przymierze przez wiarę. Przyrzekli Stwórcy swe oddanie przymierzu jeszcze przed Synajem.

2 Mojż 19:8
Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc: Uczynimy wszystko, co Jahwe rozkazał. A Mojżesz powtórzył Jahwe słowa ludu.

Tak jak powiedział Habakuk.

Habakuk 2:4
Ale sprawiedliwy z wiary swej żyć będzie.
(przeczytajcie też Rzym 1:17; Gal 3:11; Heb 10:38)

Zawarcie przymierza nastąpiło wiarą, a gdy słowa zostały przyjęte na Synaju, Izrael miał nimi żyć tą wiarą. Tora na Synaju nie została nam dana, by nas usprawiedliwić przed Bogiem, ale by dać nam sposób, w jaki mamy żyć w wierze dla wiary. Stąd Boża sprawiedliwość objawia się przez nas, gdy żyjemy Jego przymierzem.

Rzym 1:17
W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.

Jednak Dom Izraela, który jest częścią Izraela, złamał przymierze z Jahwe i nie powrócili do niego. W ostateczności Bóg z nimi się rozwiódł.

Jer 3:8
Widziała, że oddaliłem wiarołomną krainę Izraela, wręczając jej dokument rozwodu z powodu cudzołóstwa. Jednak jej niewierna siostra Juda nie przejęła się tym i również ona zaczęła cudzołożyć.

Jednak w tym samym rozdziale Jahwe ogłasza, że Dom Izraela znowu będzie złączony z Domem Judy; oba znów będą odnowione w przymierzu. Jest to pierwsza wzmianka o Nowym Przymierzu.

Jer 3:18
W owych dniach dom Judy złączy się z domem Izraela. Przyjdą razem z kraju północy do kraju, który dałem w dziedzictwo waszym przodkom.

Od tego momentu obietnica Nowego Przymierza wchodzi do języka proroków. Jer 31:31-33 to najpowszechniej cytowane wersety opisujące Nowe Przymierze.

Opisują one:

 • Izrael łamie przymierze

 • Jahwe był ich mężem, ale już nie jest

 • Jahwe odnawia przymierze z Domem Izraela i Domem Judy wkładając w nich Swą Torę

 • Będziemy znać Jahwe

 • Nie będziemy się już musieli nawzajem nauczać Słowa

 • Grzechy Izraela będą przebaczone

Jer 31:31-33
Oto idą dni – mówi Jahwe – że zawrę z Domem Izraelskim i z Domem Judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich mężem – mówi Jahwe. Lecz takie przymierze zawrę z Domem Izraelskim po tych dniach, mówi Jahwe: Złożę mój zakon (Torę) w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Jahwe! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmniejszego do największego z nich – mówi Jahwe. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.

Choć jesteśmy w nowym przymierzu, nie wszystkie obietnice się jeszcze spełniły. Na przykład, wciąż uczymy siebie nawzajem Słowa Bożego. To zostanie wypełnione podczas przyjścia naszego Mesjasza, w zmartwychwstaniu. Najważniejszą rzeczą do zauważenia jest to, że Nowe Przymierze zdefiniowane jest jako Tora znajdująca się w naszym sercu. Znaczy to, że będziemy chcieli wykonywać Torę. Niektórzy uczą, że Nowe Przymierze dało nam nowe prawo, ale jest to przeciwne temu, co uczą prorocy.

Ezechiel 11:19-20
Bo im dam serce jedno i ducha nowego dam do wnętrzności waszych, i usunę serce kamienne z ciała ich, a dam im serce mięsiste, aby w ustawach moich chodzili, a sądów moich strzegli, i czynili je; i będą ludem moim, a Ja będę Bogiem ich.

Ezechiel 36:26-27
I dam wam serce nowe, a ducha nowego dam do wnętrzności waszych, i odejmę serce kamienne z ciała waszego, a dam wam serce mięsiste. Ducha mego dam do wnętrzności waszej, a uczynię, że w ustawach moich chodzić, a sądów moich przestrzegać, i czynić je będziecie.

Nasz Mesjasz wprowadził nas w Nowe Przymierze i rozpoczął proces jednoczenia Domu Judy z Domem Izraela.

Łuk 22:20
Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.
(a także 1 Kor 11:25)

Nasz Mesjasz także nauczał i wykonywał Torę dla naszego przykładu. Jego śmierć na krzyżu była demonstracją miłości Stwórcy do nas, co powoduje, że ze wzajemnością mamy Go kochać, przestrzegając Jego Tory.

1 Jan 5:1-3
Każdy, kto wierzy, iż Jaszua jest Mesjaszem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje Ojca, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.

Hebrajczyków 8 to popularny rozdział, który szczegółowo opisuje okoliczności wiodące do Nowego Przymierza.

Heb 8:1-13
Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary; dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu; służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek: Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukanoby miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich, mówi: Oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej; ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto Ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi: Nowe, to uznał pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.

Prześledźmy Hebrajczyków 8 zdanie po zdaniu.

Heb 8:1-2
Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek.

Autor Hebrajczyków podsumowuje w tym zdaniu wcześniejszy rozdział. Rozdział 7 opisuje, że nasz Mesjasz zajął swe właściwe miejsce jako Najwyższy Kapłan porządku Melchizedeka (Heb 7:15-16, 20-22). Pokazuje także, jak zostało mu przekazane prawo, jako nowemu pośrednikowi.

Zauważcie, że w Heb 7:12 to nie prawo zostało zmienione, jak to sugeruje większość tłumaczeń Biblii (poniżej pokazane zostaną też prawidłowe tłumaczenia, jakie znajdują się w Biblii Wujka i w Biblii Gdańskiej – przyp. tłum.).

Heb 7:12 (Biblia Warszawska)
Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu.

Heb 7:12 (Biblia Wujka, 1599)
Bo za przeniesieniem kapłaństwa, trzeba, żeby się i zakonu przeniesienie stało.

Heb 7:12 (Biblia Gdańska, 1632)
A ponieważ kapłaństwo jest przeniesione, musi też i zakon przeniesiony być.

Słowo zmiana jak w ‘zmienia się kapłaństwo’ i ‘zmiana zakonu’ oznacza w języku greckim ‘przeniesienie’. Oznacza to po prostu, że skoro kapłaństwo zostało w Mesjaszu przeniesione na porządek Melchizedeka, to prawo musi również być przeniesione pod Jego zarząd.

Możecie to sami sprawdzić. Główne znaczenie ze słownika Stronga to literalnie ‘przenieść: z jednego miejsca na drugie’.

Zatem nic się nie zmieniło. To samo prawo, inny zarząd. Porządek Melchizedeka to kapłaństwo, jakie funkcjonuje w niebie. W pewnym momencie funkcjonowało też na ziemi, zanim pojawiło się kapłaństwo Lewitów. Dowiadujemy się, że nasz Mesjasz służy w Niebiańskiej Świątyni, nie ziemskiej, która została zbudowana przez ludzi.

Heb 8:3 i 4
Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary; dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu;

Według 4 wersetu nasz Mesjasz nie mógłby być kapłanem na Ziemi, ponieważ na Ziemi są kapłani, którzy zgodnie z Bożym prawem składają dary. Wciąż ono istnieje. Kapłani na Ziemi służą tylko kopii, cieniowi prawdziwego przybytku w Niebie.

Heb 8:5
Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek: Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze.

Skoro nasz Mesjasz jest naszym nowym Arcykapłanem w Niebie, w tym kapłaństwie pośredniczy w nowym przymierzu, przymierzu opartym na lepszych obietnicach. Uwaga – jest to bardzo ważne – różnicą pomiędzy Nowym Przymierzem a poprzednim są lepsze obietnice Jahwe, nie lepsze prawo. Prawo już jest doskonałe.

Psalm 19:8
Prawo (Tora) Jahwe jest doskonałe.

Jeśli dodasz lub ujmiesz coś z czegoś doskonałego, to staje się mniej niż doskonałe. To dlatego nigdy nie mieliśmy dodawać ani ujmować czegoś z Tory.

1 Mojż 4:2
Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Jahwe, waszego Boga, które ja wam nakazuję.

Czyli nowe przymierze opiera się na lepszych obietnicach, nie na nowym albo lepszym prawie.

Już wcześniej wymienialiśmy te lepsze obietnice:

 • Jahwe odnowi przymierze z Domem Izraela i z Domem Judy wkładając w nich Swoją Torę

 • wszyscy będziemy znać Jahwe

 • nie będziemy się już musieli nawzajem nauczać Słowa

 • grzech Izraela będzie przebaczony

Heb 8:7
Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukanoby miejsca na drugie.

Niektórzy patrzą na ten werset i zaraz mówią: widzicie, coś było nie tak z przymierzem, czyli z Torą. To dlatego nowe przymierze potrzebuje nowego prawa. Ignoruje to fakt, o jakim mówili prorocy, że Nowe Przymierze będzie się składało z tego samego prawa, z Tory. To, co faktycznie tam znajdujemy, to lepsze obietnice. Następny werset wyjaśnia, gdzie był problem. Nie w prawie:

Heb 8:8
Albowiem ganiąc ich, mówi:

Problem był z Izraelem. To dlatego musieli zostać odnowieni w przymierzu poprzez nowe przymierze. Problem był w nich, nie w Torze. Po czym powtarza obietnice nowego przymierza.

Heb 8:8-12
Oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej; ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto Ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej.

Z wersetu 9 dowiadujemy się, że nowe przymierze nie będzie jak przymierze zawarte z ich ojcami.

Co jest zatem innego w tym przymierzu? Różnica jest taka, że Boży ludzie nie będą chcieli łamać nowego przymierza. Będą chcieli przestrzegać Tory, gdyż będzie wypisana na ich sercach.

Heb 8:10
Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto Ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.

Problem był taki, że wcześniej nie wytrwali w przymierzu, lecz teraz tak zrobią, gdyż Tora będzie wypisana w naszych sercach przez Ducha, który sprawi, że będziemy podążać według Tory.

Eze 36:26-27 mówi o tym samym.
I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.

Co zatem jest ‘nowego’ w Nowym Przymierzu?

Dom Judy nigdy nie opuścił przymierza z Jahwe. Dom Judy nigdy nie nawrócił się całym sercem, jednak nie zostali rozwiedzeni jak Dom Izraela.

Jer 3:6-10
W czasach króla Jozjasza rzekł do mnie Jahwe: Czy widziałeś, co uczyniła odstępna żona, Izrael? Jak chodziła na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i tam oddawała się nierządowi? Nawet wtedy jeszcze myślałem, że gdy uczyniła to wszystko, powróci do mnie, lecz nie powróciła. I widziała to niewierna jej siostra – Juda. Widziała także, że Ja właśnie z powodu wszystkich cudzołóstw odrzuciłem odstępną żonę, Izraela, i dałem jej list rozwodowy. Jednak jej siostra, niewierna Juda, nie ulękła się, lecz poszła i także oddawała się nierządowi; przez bezwstydny swój nierząd zbezcześciła ziemię, cudzołożyła z kamieniem i drewnem. Mimo to wszystko niewierna jej siostra, Juda, nie powróciła do mnie całym sercem, lecz obłudnie – mówi Jahwe.

Czyli Nowe Przymierze nie jest nowe dla Domu Judy. Dom Judy znany jest dzisiaj jako Żydzi, co pochodzi od skróconego slangu na dwa plemiona, z jakich składa się Dom Ju-dy. Problem, jaki ma Ju-da to, że nie wrócili całym swym sercem. Nowe przymierze też to rozwiąże, co zaraz zobaczymy. Z drugiej strony, Dom Izraela został całkowicie rozwiedziony, wyszli z przymierza i dlatego potrzebują na nowo wrócić w przymierze z Jahwe. Muszą odnowić przymierze z Jahwe. Dom Izraela składał się z 10 plemion, które wchłonęła Asyria, gdzie utracili swoją tożsamość i w efekcie stali się Poganami. Są również inni poganie, jak np. Rut, którzy nie mają swoich korzeni ani w Domu Izraela, ani w Domu Judy… zamiast tego są wszczepieni. Więcej na ten temat znajdziecie w naszym nauczaniu pt. „Grafted In” (Wszczepieni). Dla tego typu pogan, większości z nas, przymierze jest zupełnie nowe, gdyż ci nigdy nie byli w przymierzu z Jahwe, jak w przypadku Domu Judy i Domu Izraela. Według Jer 31:33 Dom Izraela zostanie przywrócony do przymierza, którego Dom Judy nigdy nie porzucił (Jer 3:6-10).

Jer 31:33
Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Jahwe: Złożę mój zakon (Torę) w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu.

Dom Izraela jest przywrócony do przymierza, które zawiera wypisanie Tory na sercu, co również rozwiązuje problem, jaki miała Juda, będąca wciąż w przymierzu.

Jer 3:10
I nawet po tym wszystkim niewierna siostra Juda nawróciła się do Mnie nie całym swym sercem, lecz tylko pozornie – mówi Jahwe.

Na temat Domu Izraela i Domu Judy stających się jedno w Nowym Przymierzu polecam nauczanie pt. „Zagubione owce” oraz „Czym jest ewangelia”.

Różnica w tym przymierzu w stosunku do przymierza zawartego z ojcami Izraela jest taka, że obietnica mówi nam, że będziemy chcieli przestrzegać Tory, gdy Bóg przeszczepi nam serce (Jer 31:33; Eze 36:26-27). I to zostawia nas z ostatnim wersetem Hebrajczyków 8, werset 13.

Heb 8:13
Gdy mówi: Nowe Przymierze, to uznał pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.

Poprzednie przymierze zostało napisane na kamiennych sercach, i wszyscy Jego ludzie muszą powrócić do przymierza – będąc odnowionymi, lub, jak poganie, będąc wprowadzeni do nowego przymierza z Jahwe.

W tym sensie nowe przymierze odnawia Jego lud w przymierza z Nim, poprzez odnowienie ich do miłowania Boga i przestrzegania Jego Tory. Jest to nowe przymierze dla tych pogan, którzy są wszczepieni (Rzym 10), gdyż dla nich Tora jest nowa… odnowionym przymierzem dla Domu Izraela oraz zmienionym sercem u wszystkich, włączając Dom Judy.

Jest to nowe przymierze, lecz ta sama Tora.

Kamienne serce nie pragnie Jego Tory i łamie Jego przymierze.

Mięsiste serce w Nowym Przymierzu miłuje Go oraz Jego Torę.

Jakie serce ty masz?

Mamy nadzieję, że to nauczanie było dla was błogosławieństwem. I pamiętajcie, by wszystko badać.

Szalom

tłumaczenie – Bogusław Kluz

Pobierz artykuł w postaci pliku pdf – Co nowego wprowadza Nowe Przymierze.pdf

Zapraszam również do obejrzenia materiałów wideo:

lub